Skip to main content

US BRAINWORKS AŞ Merkezi Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

US BRAINWORKS AŞ’ne (işbu bilgilendirme metni içerisinde bundan sonra US Brainworks AŞ olarak anılacaktır.) aktarılan kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, hangi yöntem ve usuller kullanılarak korunabileceğine ve işlenebileceğine ilişkin tarafımızca hazırlanan aydınlatma metni aşağıda sunulmuştur. İşbu metin hazırlanırken 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) yasal dayanak olarak dikkate alınmıştır. US Brainworks AŞ, işbu aydınlatma metnini paylaşarak aynı zamanda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m.10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü de yerine getirmiş bulunmaktadır. Tarafımızca yayınlanmış olan “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma” metninin yasal mevzuatta değişiklik yapılması halinde güncellemeye tabii olacağını da ayrıca belirtmek isteriz.

 1. Tanımlar
 • Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
 • Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devredilmesi, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması, kullanılmasının engellenmesi dâhil olmak üzere toplandıktan sonra silme, yok etme ya da anonim hale getirmeye kadar geçen süreçte yapılan her türlü faaliyeti,
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK): 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
 • Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
 • Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade eder.
 1. Kişisel Verilerin İşlenmesine Hâkim Olan İlkeler ve İşlenebilecek Veri Türleri

Şirketimiz gizliliğin korunması için gereken tedbirler alınmak ve kişisel verilerin işlenmesine dair tüm yasal ilkelere uygun olmak üzere; kişisel verileri, aşağıda sayılan ilkelere uygun olarak işlemektedir:

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 2. Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Şirketimiz tarafından, ilgili mevzuatta yer alan esaslar doğrultusunda, Veri Sahibi ile Şirketimiz arasındaki ilişki türü ve niteliğine göre aşağıda belirtilen türde veriler işlenebilmektedir:

 1. Ad, soyad, unvan, vergi mükellefiyeti durumu ve varsa veli, vasi ve vekile ilişkin bilgiler gibi veri sahibini tanımaya yönelik veriler,
 2. Ev, iş yeri veya geçici ikamet yerine ait adres, telefon, elektronik posta ve faks numarası gibi iletişim bilgileri
 3. Fotoğraf, Video ve Ses Kaydı
 4. Kurumsal e-posta yazışmaları, Kurumsal telefon kayıtları
 5. Kullanıcı erişim logları, İnternet erişim logları
 6. Kamera görüntüleri ve giriş- çıkış kayıtları, Manyetik Kart Bilgileri
 7. Çevrimiçi hizmetlerimizdeki kullanıcı hesabı verileri ve kullanım geçmişi
 8. Toplantı Kayıtları, Raporlar, Denetim Görüşmeleri

Kredi kartı, bankamatik ve sanal kart bilgileri ise tarafımızca işlenmemektedir.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel veriler, www.brainworks.global web sitesi üzerinden mail ve üyelik formu dolduranlardan elektronik ortamda toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz; US Brainworks AŞ faaliyetleri kapsamında daha iyi hizmet verilmesi amacıyla toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında, Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

US Brainworks AŞ   tarafından işlenen kişisel verileriniz (ad, soyad, e-posta adresi, cep telefonu numarası, kurum adresi, kurumsal telefon numarası, başvuru nedeni, iş başvurusu nedeni) gerek mevzuat gerekse Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından belirlenen temel ilkelere uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verileri işleme amaçlarımız:

 • US Brainworks AŞ faaliyetleri kapsamında haberler, faaliyetler, duyurular hakkında e-bülten göndermek, her türlü toplantı, panel, oturum, konferans, açılış, davet gibi etkinlikleri bildirmek,
 • brainworks.global web sitesi üzerinde personel, işveren, yatırımcı olarak farklı kullanıcı tiplerinde başvuruların toplanması,
 • brainworks.global web sitesi üzerinde yer alan US Brainworks AŞ iletişim bilgileri aracılığı ile personel, işveren, yatırımcı kullanıcı tipine sahip olan kişilerin ihtiyaç/ sorun tanımlaması yapması, belge yüklemesi,
 • Tüm kullanıcıların girilen ihtiyaç/ sorun tanımlamasını US Brainworks AŞ aracılığı ile görebilmesi,
 • brainworks.global web sitesi üzerinde yer alan US Brainworks AŞ iletişim araçları aracılığı ile personel, işveren, yatırımcı kullanıcı tipine sahip olan kişilerin başka bir kullanıcı tarafından yapılan ihtiyaç/ sorun tanımlamasına çözüm girişi yapması, belge yüklemesi,
 • İhtiyaç/ sorun tanımlaması yapan kullanıcının çözüm girişi yapan kullanıcının çözüm önerisini görebilmesi, çözüm önerisini kabul etmesi,
 • brainworks.global web sitesi üzerinde yer alan US Brainworks AŞ iletişim bilgileri aracılığı ile sorun/ ihtiyaç girişi yapan kullanıcı ile çözüm girişi yapan kullanıcının eşleştirmek,
 • brainworks.global web sitesi üzerinden form doldurulan kullanıcılar ile sözlü ya da yazılı olarak iletişime geçmek,
 • Kullanıcılar ile iletişimi sağlamak,
 • Memnuniyeti ve hizmet kalitesini arttırmak,
 • İstatistiki bilgi toplamak ve derlemek,
 • Hizmetlerimiz sonucunda oluşacak belge ve bilgi teslimini yapabilmek,
 • Anlaşma sağlanan kurumlar tarafından kullanıcılarımıza yönelik öneri/teklif, sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili kullanıcılarımızı bilgilendirebilmek,
 • Hizmetlerimiz ile ilgili şikâyet ve önerileri değerlendirebilmektir. 

5. Kişisel Verilenin Saklanması

US Brainworks AŞ ile paylaşılan kişisel veriler, US Brainworks AŞ, gözetimi ve kontrolü altındadır. US Brainworks AŞ  tarafından fiziki veya sanal olarak elde edilen bilgi ve verilerin güvenliği için gerekli önlemler, bilgi ve verinin mahiyetine göre şirket veya ilgili kuruluşça, sistemlerde veya internet altyapısında, teknolojik imkanlar ve maliyet unsurları dahilinde, uygun teknik ve idari yöntemler ile saklanmaktadır.

6. Kişisel Verilerin Paylaşımı ve Hangi Amaçlarla Paylaşılacağı  

US Brainworks AŞ KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri çerçevesinde; US Brainworks AŞ   tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin olarak işbu Aydınlatma Metninde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarının gerçekleştirilmesinin sağlanması amacıyla kişisel verilerinizi paylaşabilmektedir.

Kişisel verileriniz (ad, soyad, e-posta adresi, cep telefonu numarası, kurum adresi, kurumsal telefon numarası, başvuru nedeni, üyelik tipi) US Brainworks AŞ iletişim aracılığı ile ihtiyaç/ sorun tanımlaması yapan kullanıcı ile çözüm önerisi getiren kullanıcı arasında eşleşme sağlandığı durumda taraflara aktarılabilecektir.

US Brainworks AŞ, kişisel verilerinizi, gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla Türkiye içinde veya kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunması kaydıyla; şayet ilgili yabancı ülkede yeterli koruma bulunmuyorsa, US Brainworks AŞ ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması kaydıyla yurt dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabilir.

Ayrıca verileriniz hukuki ve idari süreçlerin yürütülmesini sağlamak amacıyla hukuk danışmanlarımız, mali müşavirlerimiz, hissedarlarımız, iş ortaklarımız yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz, bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlar, yurtiçi/yurtdışı bankalar, anlaşmalı olduğumuz müşteri/üye işyerleri ve 3. kişilerle paylaşılabilecektir.

7. Kişisel Verilerin Silinmesi

US Brainworks AŞ, kişisel verilerinizin saklanma sürelerini belirlerken yürürlükte bulunan mevzuat ve süreç konusu verilerin işlenme amaçlarını göz önünde tutarak belirleme yapmaktadır. KVKK’ya uygun olarak, işbu Bilgilendirme Metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK md. 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dahil tüm süreler dolduğunda, US Brainworks AŞ tarafından işbu veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

8. Kişisel Verilerinizin Doğru Ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi

Kişisel verilerini şirketimizle paylaşanlar, bu bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin, hem 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları haklar hem de ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinde doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını, kabul ve beyan etmişlerdir.

Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri iletişim adresinden veya şirketimizin adresine fiziki posta yoluyla gerekli bildirimleri yapabilirsiniz.

İstisnai Haller:

Aşağıda belirtilen sınırlı hallerde US Brainworks AŞ kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

 • Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik vb. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;
 • Şirketimizin kullanıcılarla akdettiği kullanıcı, iş Sözleşmesi’nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;
 • Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;

Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

9. Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız 

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar şöyledir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Belirtilmiş olan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca tarafımıza iletebilirsiniz. Bilgi ve başvuru taleplerinizi internet sitemizde yer alan iletşim bilgilerinden veya yazılı olarak US Brainworks AŞ’nin “Alsancak Mah. 1483 Sok. No:39/B Konak,İzmir” adresine elden veya posta yoluyla veya kayıtlı elektronik posta adresi olan info(et)brainworks.global adresine iletebilirsiniz.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı US Brainworks AŞ, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Veri Sorumlusunun Kimliği

US BRAINWORKS AŞ

İnternet Adresi: www.brainworks.global

Telefon Numarası: 0 (232) 502 02 04

Posta Adresi: info(et)brainworks.global

Adres: Alsancak Mah. 1483 Sok. No: 39/B Konak, İzmir